Dobro je vedeti

Kdaj in kako zaščiti les

KONTAKT preberite več

Pri uporabi lesa na prostem mora osnovno zaščitno sredstvo prodreti dovolj globoko v les.

Kako zaščititi les?

Pri načrtovanju lesenega izdelka ali objekta, namenjenega uporabi pod streho ali na prostem, je treba zagotoviti, da je les ustrezno zaščiten pred padavinami in da voda po padavinah čim prej odteče. Mesta, ki se nikoli ali le stežka osušijo (npr. med stiki lesnih elementov), so največja nevarnost za okužbo z glivami in za posledično trohnenje lesa.

Za izdelavo ali vgradnjo lesenih izdelkov in objektov pod streho ali na prostem je treba izbrati le zdrav in suh les. Za kakovostno zaščito lesa lahko uporabimo učinkovita temeljna zaščitna sredstva za les kot na primer Silvanol ali Silvanolin® ali pa toplotno obdelan les po posebnem postopku Silvapro®, za uporabo lesa v najzahtevnejših pogojih (stalen stik s prstjo, vodo ali morsko vodo) pa je za to, da dosežemo ustrezno zaščito lesa, treba uporabiti postopek vakuumsko tlačne impregnacije. Tega priporočamo tudi za zaščito vseh neodpornih in slabo odpornih vrst lesa.

Pri zaščiti lesa s tekočimi zaščitnimi sredstvi je treba upoštevati navodila in priporočila proizvajalca, saj le dovolj velika količina zaščitnega sredstva in dovolj velika globina njegovega prodora zagotavljata učinkovito zaščito pred lesnimi škodljivci. Sredstev za temeljno zaščito lesa ne smemo redčiti, saj s tem zmanjšamo njihovo učinkovitost.

Posebno pozornost moramo nameniti tudi nanašanju dekorativnih premazov na les, saj morajo lesu omogočati tudi njegovo sušenje po močnejših padavinah. Debeloslojni premazi namreč lesu ne omogočajo sušenja in na kritičnih delih, kamor zateka voda, pogosto počijo, les pa se nato prav zaradi premaza ne more dovolj hitro osušiti. Tak les ima večino časa visoko vlažnost, primerno za razvoj škodljivcev, ki v takih primerih les uničijo še veliko prej kot bi ga celo brez vsake zaščite.

Komora za globinsko zaščito lesa.

Bazen za namakanje lesa v zaščitno sredstvo

Zato je nujno les zaščititi po korakih: v prvem koraku moramo neodporni lesni vrsti povečati odpornost proti škodljivcem, v drugem koraku pa mu lahko opcijsko dodamo še dekorativni površinski premaz, ki mora biti tankoslojen in paropropusten, da omogoča sušenje lesa po močnejših padavinah.

Prvi korak torej izvedemo s temeljno zaščito za les, ki je primerna za namen uporabe določenega lesenega elementa (les pod streho, padavinam izpostavljen les), količino sredstva pa prilagodimo intenziteti izpostavitve (fasada, terasa, količki v zemlji).

Za manj izpostavljen les na prostem (npr. ostrešja, napušči, lesene obloge pod streho) običajno zadošča zaščita lesa z večkratnim zaporednim premazovanjem zaščitnega sredstva za les. Za bolj izpostavljen les (npr. fasadne obloge, vrtne ograje itd.) priporočamo namakanje lesa v zaščitno sredstvo v posebnih koritih (npr. lesenih, obloženih s folijo) ali bazenih, s čimer dosežemo v roku od 8 do 24 ur večji navzem zaščitnega sredstva v les, prav tako pa je na ta način izboljšana kakovost izvedbe zaščite lesa, saj so obliti in zaščiteni vsi ključni deli, ki jih s premazovanjem navadno slabše zaščitimo. Če pa je les neprestano izpostavljen stiku s tekočo vodo, prstjo ali celo morsko vodo, pa je treba postopek zaščite prepustiti strokovnjaku. V teh primerih lahko namreč le s posebno opremo, ki omogoča vakuumsko-tlačno impregnacijo, zagotovimo dovolj učinkovito zaščito lesa pred lesnimi škodljivci.

Imate vprašanje? Pišite nam.

KONTAKT

Oprema za globinsko impregnacijo lesa z zaščitnimi sredstvi (bazen, komora za vakuumsko-tlačno impregnacijo).

Postopke temeljne zaščite lesa pred lesnimi škodljivci delimo na:

 • preventivne – ko izvajamo zaščito prvič, z namenom preprečevanja naselitve lesnih škodljivcev,
 • obnovitvene – ko zaščito ponavljamo z namenom obnavljanja ali povečanja učinkovitosti preventivne zaščite,
 • kurativne – ko izvajamo zaščito prvič ali jo ponavljamo z namenom odpravljanja lesnih škodljivcev, ki so se že naselili na lesu.

Podjetje Silvaprodukt nudi učinkovita sredstva za temeljno zašito lesa (Silvanolin®, Silvanol), storitve namakanja lesa, storitve impregnacije lesa v vakuumsko tlačni komori in storitve termične modifikacije lesa po postopku Silvapro®.

Z našimi strokovnjaki se lahko posvetujete tudi o naknadni in kurativni zaščiti lesa ter o sanaciji stanovanj in ostalih objektov, okuženih (napadenih) z glivami razkrojevalkami ali drugimi lesnimi škodljivci.

Kdaj zaščititi les?

Les na prostem ogrožajo zlasti živi (biotski) dejavniki razkroja, med katerimi so najnevarnejše glive razkrojevalke, ki povzročajo trohnenje lesa. Ob ugodnih pogojih (vlažnost lesa nad 20 %, zmerne temperature) lahko les razgradijo že v nekaj mesecih. Slovenija ima v tem pogledu eno izmed najbolj neugodnih podnebij v Evropi, saj so pogoji za trohnenje lesa večino časa zelo primerni.

Neodporne vrste lesa (bukev, smreka, jelka, bor, macesen, itd.), ki jih je v naših gozdovih največ, je pred razkrojem na prostem možno učinkovito zaščititi le s sredstvi in postopki za temeljno, globinsko zaščito lesa.

Na podlagi česa se odločimo, ali in kakšna zaščita je za lesen izdelek/objekt potrebna in primerna?

1. Najprej je treba ugotoviti, v kakšni meri bo les v našem izdelku/objektu izpostavljen vlagi in lesnim škodljivcem (pomagamo si z evropskim standardom SIST EN 335: 2013):

 • Razred UC 1.: les bomo uporabili v pokritem prostoru in njegova vlažnost bo ves čas pod 20 %
 • Razred UC 2.: les bomo uporabili v pokritem prostoru in njegova vlažnost bo občasno nad 20 %
 • Razred UC 3.: les bomo uporabili na prostem in njegova vlažnost bo občasno ali pogosto nad 20 %
 • Razred UC 4.: les bomo uporabili na prostem, v stalnem stiku s tlemi, prstjo ali tekočo vodo
 • Razred UC 5.: les bomo uporabili na prostem, v stalnem stiku s slano morsko vodo

2. Nato moramo določiti naravno odpornost za vrsto lesa, ki jo bomo uporabili (ker so glive glavni organizmi, ki ogrožajo les na prostem, navadno navajamo razred odpornosti proti glivam (pomagamo si z evropskim standardom EN 350: 2017):

 • Razred 1: zelo odporne vrste lesa: npr. Cumaru, Ipe, robinija (1–2)
 • Razred 2: odporne vrste lesa: npr. kostanj, hrast dob, hrast graden
 • Razred 3: srednje odporne vrste lesa: npr. hrast cer, oreh, macesen (3–4), rdeči bor (3–4)
 • Razred 4: slabo odporne vrste lesa: npr. smreka, jelka, hruška, jablana
 • Razred 5: neodporne vrste lesa: npr. bukev, gaber, breza, jesen, javor, jelša.

Pri odločitvi, ali je zaščita našega izdelka/objekta potrebna ali ne, si pomagamo z naslednjo preglednico:

Neodporne in slabo odporne vrste lesa je pri uporabi na prostem nujno treba zaščititi s primernim temeljnim zaščitnim sredstvom (npr. Silvanolin®) ali metodo za globinsko zaščito lesa (npr. Silvapro®). Ravno tako je zaščita zelo priporočljiva za srednje odporne vrste lesa (npr. macesen), saj podnebje večine slovenskih krajev (velika količina padavin, visoka zračna vlažnost, zmerne temperature) omogoča hiter razvoj lesnih škodljivcev in posledično hiter propad lesenih izdelkov in objektov.

3. Upoštevajoč izbrano lesno vrsto ter namen rabe (izpostavljenost lesa biotskim in abiotskim dejavnikom), si za dosego ustrezne zaščite lesa pomagamo s spodnjo preglednico, ki prikazuje predpisane minimalne navzeme temeljnega zaščitnega sredstva Silvanolin® glede na razred uporabe lesa:

Priporočeni navzemi zaščitnega sredstva Silvanolin® S1 za posamezne razrede uporabe:

Razred uporabe

po SIST EN 335: 2013

Predpisan minimalni mokri navzem Silvanolina® S1 (2500 ppm)*

Način aplikacije

Zahtevana globina impregnacije za smrekov les

po SIST EN 351-1:2007

Zahtevani razred penetracije

po SIST EN 351-1:2007

UC 1

Les stalno na suhem (npr. ostrešje)

200 g/m2

Premazovanje

do 1 mm

NP1

UC 2

Les pod streho, občasno omočen (npr. steber kozolca)

250 g/m2

Premazovanje

do 3 mm

NP2

UC 3.1

Les na prostem, omogočeno hitro odtekanje vode (npr. fasada)

80 (150) kg/m3

24h potapljanje

3 mm

NP2

UC 3.2

Les na prostem, daljše zastajanje vode (npr. terasa)

250 (400) kg/m3

Vakuumsko-tlačna impregnacija

6 mm

NP3

UC 4

Les v stalnem stiku z zemljo ali tekočo vodo

450 (600) kg/m3

Vakuumsko-tlačna impregnacija

8 mm, beljava v celoti

NP6

* V primeru lesenih nosilnih konstrukcij (npr. mostovi, brvi ipd.) in težko zamenljivih delov priporočamo višji navzem, ki je naveden v oklepajih.